Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

Czasopismo Acta Poloniae Historica zostało założone w 1958 roku przez wybitnego historyka Mariana Małowista na fali odwilży politycznej. Celem miała być, z jednej strony, popularyzacja dorobku polskich historyków na Zachodzie, z drugiej strony – stworzenie platformy wymiany myśli między badaczami polskimi i zagranicznymi. Sprzyjała temu od samego początku trójjęzyczność pisma – materiały publikowano w językach francuskim, niemieckim i angielskim, przy czym kartę redakcyjną i tytuły rubryk podawano wyłącznie w języku francuskim (od nru 70/1994 – w języku angielskim). Obecnie obowiązującym językiem pisma jest angielski.

Acta Poloniae Historica ukazywały się z różną częstotliwością, od jednego do trzech razy w ciągu roku, dopiero poczynając od numeru 21/1970 stały się konsekwentnie półrocznikiem.

Przez 63 lata wydawania APH w gronie redakcji i komitetu naukowego zasiadali najwybitniejsi przedstawiciele polskich nauk historycznych, m.in. Stanisław Arnold, Iza Bieżuńska-Małowist, Aleksander Gieysztor, Stefan Kieniewicz, Jerzy Kłoczowski, Witold Kula, Bogusław Leśnodorski, Marian Małowist, Tadeusz Manteuffel, Antoni Mączak, Roman Wapiński, Andrzej Wyczański, Janusz Żarnowski. Funkcję sekretarzy redakcji pełnili m.in. Bronisław Geremek, Krystyna Kersten i Henryk Samsonowicz.

Redaktorzy naczelni:

Marian Małowist (nr 1/1958 – nr 27/1973)

Tadeusz Łepkowski (nr 28/1973 – nr 31/1975)

Jan Baszkiewicz (nr 32/1975 – nr 38/1978)

Maria Bogucka (nr 39/1979 – nr 99/2009)

Halina Manikowska (nr 100/2010 – nr 110/2014)

Maciej Górny (nr 111/2015 – nr 119/2019)

Joanna Nalewajko-Kulikov (od nru 120/2019)

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności