Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

Instrukcja redakcyjna

I. Układ pierwszej i ostatniej strony tekstu

1. Artykuł (Article)

TYTUŁ wersalikami, drukiem prostym, scentralizowany, na pierwszej stronie. Nad tytułem, po lewej stronie kursywą imię i nazwisko, ORCID i afiliacja autora drukiem prostym.

Pod tekstem po lewej stronie kursywą ‘transl. + imię i nazwisko tłumacza’ lub ‘proofreading + imię i nazwisko korektora’

2. Recenzja i notka (Review and short note)

W ‘główce’ informacje nt. recenzowanej książki w następującym układzie: imię i nazwisko autora (lub redaktora) pismem tekstowym prosto, tytuł pracy pismem tekstowym i kursywą, miejsce i rok wydania (druk prosty), nazwa wydawnictwa (druk prosty), liczba stron (pp.) oraz ew. informacje dot. ilustracji, tabel, tablic, aneksów, indeksów, streszczeń obcojęzycznych oraz serii. Serie wydawnicze umieszczamy na końcu główek notek i recenzji, np. series: Fontes, 29. Pod tekstem: w przypadku recenzji imię i nazwisko autora po prawej stronie, tłumacza – jak w artykułach; w przypadku notki tylko inicjały autora kursywą w nawiasach okrągłych po prawej stronie.

3. Pro memoria

W tytule imię i nazwisko zmarłego wersalikami, poniżej, w nawiasie okrągłym dzienne daty z pełnymi nazwami miesięcy urodzenia i śmierci. Adnotacje o autorze i tłumaczu jak w przypadku recenzji.

II. Tytuły

1. Tytuły dzieł publikowanych – kursywą, tytuły: rozdziałów, podrozdziałów, części prac zbiorowych, artykułów w czasopismach – drukiem prostym w cudzysłowie pojedynczym. Tytuły dzieł niepublikowanych, np. maszynopis pracy doktorskiej – drukiem prostym w pojedynczym cudzysłowie górnym.

III. Daty i liczebniki

Pełne daty: w tekście – 5 January 1777, w przypisie: 5 Jan. 1777

Okresy od... do...: albo between 1777 and 1799, albo 1777–99, 1777–1824 z półpauzą

Wieki: seventeenth (w tekście głównym, w przypisach liczbowo) zamiast 17th, natomiast w odniesieniu do lat odwrotnie: in the 1940s

Strony: 24–28; 126–129 zapisujemy: 24–8; 126–9 , natomiast w zapisie stron od 11 do 19 stosujemy pełne liczby bez skrótów : np. 12–19 z półpauzą

Rzędy wielkości w zapisach cyfrowych oddzielone przecinkami, np. 1,470

Procenty cyframi np. 15 per cent

IV. Opisy bibliograficzne w przypisach

 1. prace autorskie, zwarte: pełne imię i nazwisko (druk prosty), tytuł (kursywa), w nawiasie okrągłym miejsce, rok wydania (druk prosty), strona (bez ‘p.’)

Marie-Louise Legg, Newspapers and Nationalism: The Irish Provincial Press, 1850-1892 (Dublin, 1999), 238.

 1. prace redagowane: pełne imię i nazwisko redaktora/-ów, w nawiasie okrągłym (ed.) lub (eds) (druk prosty), tytuł (kursywa), w nawiasie okrągłym miejsce, rok wydania (druk prosty).

Hugh Cunningham and Joanna Innes (eds), Charity, Philanthropy and Reform from the 1690s to 1850 (Basingstoke, 1998).

 1. artykuły w czasopismach: pełne imię i nazwisko (druk prosty), tytuł artykułu (druk prosty, pojedynczy cudzysłów), nazwa czasopisma (kursywa), rocznik (cyfry rzymskie minuskuła), nr zeszytu, rok (w nawiasach okrągłych), strony.

Bernard Guenée, ‘L’Histoire de l’État en France à la fin du moyen âge vue par les historiens français depuis cent ans’, Revue historique, ccxxxii, 2 (1964), 331–60. 

 1. artykuły w pracach zbiorowych: pełne imię i nazwisko (druk prosty), tytuł artykułu (druk prosty, pojedynczy cudzysłów), w (in), opis pracy zbiorowej wg pkt. 2, strony.

Dympna McLoughlin, ‘Superfluous and Unwanted Deadweight: The Emigration of Nineteenth-Century Irish Pauper Women’, in Patrick O’Sullivan (ed.), Irish Women and Irish Migration (London, 1995), 211–25.

 1. nie tłumaczymy ani nazw archiwów, ani tytułów publikacji archiwalnych, np. Centralne Archiwum Wojskowe, Warszawa (hereinafter: CAW), Szefostwo Sanitarne Naczelnego Dowództwa WP, sygn. I.301.17, ii, Sprawozdanie z inspekcji sanitarnej garnizonów grupy gen. ppor. Śmigłego-Rydza w Chełmie, Kowlu i Włodzimierzu Woł.; zostawiamy w oryginale nazwy archiwów niepolskich, np. Národní archiv, Praha [hereinafter: NA], Fond Ministerstvo školství a národní osvěty, k. 1026, sign. 4a. (tłumaczymy jedynie w dacie nazwę miesiąca).
 2. nie stosujemy zapisu op.cit., a skrócony zapis opisu bibliograficznego, np.:

Marie-Louise Legg, Newspapers and Nationalism: The Irish Provincial Press, 1850–1892 (Dublin, 1999) dalej: Legg, Newspapers and Nationalism.

 1. karta /strona: c., cc., p., pp. usuwamy, a zostawiamy jedynie taki zapis w przypadku karty: 2r, 3v

V. Miscellanea

 • w przypisach nazwy miast, w których opublikowane były cytowane książki, podajemy w oryginalnym brzmieniu (jak na stronie tytułowej książki lub w obowiązującej międzynarodowej transkrypcji)
 • nazwy miast: obowiązuje norma historyczna, tzn. najpowszechniej obowiązująca w danym czasie i kontekście, ew. podwójny zapis: Toruń (Thorn), Wilno (Vilnius), Lwów (Lviv)
 • stosujemy brytyjską wersję angielskiego oraz wielkie litery w tytułach angielskich, podtytułach i tytułach w czasopismach
 • stosujemy w tytułach zarówno zapisy cyrylicą, jak i w transliteracji (obowiązująca Tablica w załączeniu), jednakże zapis imion i nazwisk jest zgodny z życzeniem autora lub jego funkcjonowaniem w publikacjach
 • tłumaczenia wszelkich nazw, tytułów w tekście głównym podajemy w nawiasach kwadratowych: np. Smutna historia dwojga ludzi [The Sad Story of Two People]; People’s National Union [Związek Ludowo-Narodowy, ZLN]
 • stosujemy zapis the First (Second) World War, nie WW I WW II, ani WW1, WW2
 • nie stosujemy indeksów górnych, w przypadkach koniecznych: 19th, 1st, 2nd, 3rd
 • określenia typu red., oprac., wyd. – wszystkie jako ed. (eds – bez kropki)
 • po ‘see’ i ‘in’ nie ma dwukropka
 • skrócone zapisy kursywą: id., ead., ibid.
 • et al.
 • ca (circa, bez kropki)
 • /ff. po spacji
 • part
 • p. – nienumerowane.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności