Zasady recenzowania artykułów

 

Procedura recenzowania artykułów odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011 ( http://www.nauka.gov.pl/?id=2263).


 • Autorzy nadsyłając artykuł wyrażają tym samy zgodę na proces jego recenzji.
 • Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie odsyłane do recenzji. Oceniane są zawsze przez dwóch recenzentów zewnętrznych z obszaru naukowo-badawczego zgodnego z przedmiotem opracowania, którzy nie są członkami Redakcji pisma.
 • Wyboru recenzentów dokonuje redaktor naczelny w porozumieniu z redaktorem prowadzącym.
 • Recenzje mają formę pisemną. Wzór recenzji umieszczony jest na stronie internetowej czasopisma.
 • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora artykułu.
 • Recenzowane artykuły nie są wysyłane do recenzentów z placówki afiliowanej przez autora.
 • Prace recenzowane są anonimowo. Autor nie pozna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora.
 • Artykułowi nadawany jest kod identyfikujący go na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor zawsze zostaje poinformowany o wynikach recenzji. 
 • Recenzję zawierającą uwagi krytyczne i sugestie redaktor naczelny kieruje do autora, który dokonuje wymaganych poprawek.
 • Artykuł po poprawkach może być ponownie kierowany do recenzenta w celu akceptacji, jeśli ich zakres był znaczący.
 • Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor prowadzący. Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji są dwie pozytywne recenzje.
 • Dopuszcza się polemikę autora z recenzentem (w przypadku krytycznych uwag recenzenta dotyczących kwestii merytorycznych).