Instrukcja redakcyjna

I. Układ pierwszej i ostatniej strony tekstu

1. Artykuł (Article)
TYTUŁ wersalikami, drukiem prostym, scentralizowany, na pierwszej stronie. Nad tytułem, po lewej stronie kursywą imię i nazwisko autora.
Pod tekstem kursywą ‘transl. + imię i nazwisko tłumacza’

2. Recenzja i notka (Review and short note)
W “główce” informacje nt. recenzowanej książki w następującym układzie: imię i nazwisko autora (lub redaktora) pismem tekstowym prosto, tytuł pracy pismem tekstowym i kursywą, miejsce i rok wydania (druk prosty), nazwa wydawnictwa (druk prosty), liczba stron (pp.) oraz ew. informacje dot. ilustracji, tabel, tablic, aneksów, indeksów, streszczeń obcojęzycznych oraz serii. Pod tekstem: w przypadku recenzji imię i nazwisko autora po lewej stronie, tłumacza – jak w artykułach; w przypadku notki tylko inicjały autora kursywą po prawej stronie.

3. In memoriam
W tytule imię i nazwisko zmarłego wersalikami, poniżej, w nawiasie okrągłym dzienne daty z pełnymi nazwami miesięcy urodzenia i śmierci. Adnotacje o autorze i tłumaczu jak w przypadku recenzji.


II. Tytuły, cytaty

1. Tytuły dzieł publikowanych kursywą, tytuły: rozdziałów, podrozdziałów, części prac zbiorowych, artykułów w czasopismach drukiem prostym w cudzysłowie pojedynczym.

2. Cytaty w cudzysłowie podwójnym. Cytaty dłuższe (tzn. zajmujące więcej niż 5 wierszy) bez cudzysłowu, od nowego wiersza, wcięte. Opuszczenia w cytatach zaznaczane 3 kropkami, bez nawiasu.


III. Daty i liczebniki

1. Pełne daty: w tekście – 5 January 1777, w przypisie: 5 Jan. 1777
2. Okresy od... do...: albo between 1777 and 1799, albo –99
3. Rzędy wielkości w zapisach cyfrowych oddzielone przecinkami, np. 1,470
4. Procenty cyframi np. 15 per cent


IV. Opisy bibliograficzne w przypisach

1. prace autorskie, zwarte: pełne imię i nazwisko (druk prosty), tytuł (kursywa), w nawiasie okrągłym miejsce, rok wydania (druk prosty), strona (bez ‘p.’)

Marie-Luise Legg,
Newspapers and Nationalism: The Irish Provincial Press, 1850-1892
(Dublin, 1999), 325.

2. prace redagowane: pełne imię i nazwisko redaktora (druk prosty), w nawiasie okrągłym ed. lub eds. (druk prosty), tytuł (kursywa), w nawiasie okrągłym miejsce, rok wydania (druk prosty).

Hugh Cunningham and Joanna Innes (eds.), Charity, Philanthropy and Reform from the 1690s to 1850 (Basingstoke, 1998)

artykuły w czasopismach: pełne imię i nazwisko (druk prosty), tytuł artykułu (druk prosty, pojedynczy cudzysłów), nazwa czasopisma (kursywa), rocznik (cyfry rzymskie minuskuła), nr zeszytu, rok (w nawiasach okrągłych), strony.

Bernard Guenée, ‘L’Histoire de l’État en France de la fin du moyen âge vue par les historiens depuis cent ans’, Revue historique, ccxxxii (1964), 331-60.

artykuły w pracach zbiorowych: pełne imię i nazwisko (druk prosty), tytuł artykułu (druk prosty, pojedynczy cudzysłów), w (in), opis pracy zbiorowej wg pkt. 2, strony.

Dympna McLoughlin, ‘Superfluous and Unwanted Deadweight: The Emigration of Nineteenth-Century Irish Pauper Women’, in Patrick O’Sullivan (ed.), Irish Women and Irish Migration (Leicester, 1995), 321–5.

Stosować można zapisy
idem, eadem, ibid., etc., nie należy natomiast stosować op.cit., a skrócony zapis opisu bibliograficznego, np.:

Marie-Luise Legg,
Newspapers and Nationalism: The Irish Provincial Press, 1850-1892
(Dublin, 1999)

dalej:
Legg, Newspapers and Nationalism.

w przypisach nie tłumaczymy tytułów polskich prac na angielski, w treści tekstu – tak, w nawiasach kwadratowych drukiem prostym

  • nie spacjujemy żadnych nazwisk
  • w przypisach nazwy miast, w których opublikowane były cytowane książki podajemy w oryginalnym brzmieniu (jak na stronie tytułowej książki lub w obowiązującej międzynarodowej transkrypcji, w załączeniu)
  • określenia typu red., oprac., wyd. – wszystkie jako ed. (lub eds.)
  • po ‘see’ i ‘in’ nie ma dwukropka
  • et al.
  • no.
  • col.
  • f./ff. po spacji
  • part

 docInstrukcja redakcyjna